onsdag 4 augusti 2010

Mutualismen, ett alternativ till marxistisk ekonomisk teori

Det finns andra antikapitalistiska ekonomiska teorier än den marxistiska. Ett sådant exempel, som behandlar "mutualistisk (en form av anarkism) politisk ekonomi", har presenterats i en drygt 400 sidor lång pdf-fíl av Kevin A. Carson. Bland föregångarna finns "småborgerliga" socialister, anarkister och en del amerikanska populister. Med namn som Proudhon, Kropotkin. Men framför allt utgår Carson från de socialistiska efterföljarna till den klassiske liberale ekonomen David Ricardo.

Ricardo utgick från att det är arbetet som bestämmer en varas (bytes)värde. De socialistiska "post-ricardianerna" drog slutsatsen att hela värdet av arbetsprodukten borde tillfalla arbetaren. Och de kritiserade därmed kapitalisternas  profit.  

Marx utgick ju också från Ricardos arbetsvärdelära. Men han ansåg sig förbättra den, och därmed kunde han ge en rent ekonomisk förklaring av  profitens ursprung. Den uppstår nämligen ur skillnaden mellan det värde som arbetaren producerar och det värde som hans arbetskraft (inte arbetet!) motsvarar.

Carson och mutualisterna däremot förklarar profiten genom det ojämnlika utbytet mellan arbete och kapital. Staten har nämligen alltid stött kapitalet, bl.a. genom antifacklig lagstiftning.  Mutualismen har därför likt andra typer av anarkism som mål att avskaffa staten.  Däremot accepteras den "fria marknaden", som sägs bygga på en grundläggande etisk princip, utbytet av lika värden mellan människor. Relationerna mellan egenföretagare och arbetarstyrda företag måste ske genom marknaden,  i enlighet med varukostnaderna . En planerad statsägd ekonomi däremot saknar signalerna från marknaden och blir därmed ineffektiv.  

Mutualismens syn på kapitalismen påminner faktiskt lite om Wallersteins i "Liberalismens död", som också citeras med stor respekt Carsons dokument. Enligt Wallerstein har kapitalismen aldrig någonsin varit en "fri marknadsekonomi", utan har alltid dominerats av monopol och "kvasimonopol".  Han tror inte heller att lösningen är en statsstyrd ekonomi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar